top of page

Umění dosídlit / The Art of Settling

 

20 fotografií doplněných o strojopisem psané texty / 20 photographs complemented with typewritten text, 2011-2013

 

Umění dosídlit chronologicky navazuje na projekt Umění zabíjet, přestože cyklus vznikal již od roku 2011. Vychází z archivních materiálů ze složky nazvané Dosidlovací komise, která je uložena ve Státním okresním archivu v Tachově. Dokumenty jsou zejména komunikací mezi zmíněnou komisí a lidmi, kteří v 50. letech dosídlili stříbrský okres. Tyto materiály autenticky ukazují, jaké povahy náborové akce cílící na budoucí dosídlence byly a jakým způsobem se následně takto dosídleným rodinám v neutěšeném pohraničí žilo. Na rozdíl od dobové budovatelské dikce zjišťujeme, jak bylo často se skutečností manipulováno a jak bylo některým nespokojeným dosídlencům znemožňováno z regionu odejít.

Vysídlení německého obyvatelstva a následné dosidlování pohraničí se promítá do života těchto oblastí dodnes. Dosídlenci byli (ať už z vlastní vůle, či nikoliv) vytrženi z kontextu svého dosavadního života nebo kontinuity a přesazeni na území, ke kterému neměli žádný vztah. Řada z nich do pohraničí přišla pro otevřené možnosti a ekonomické výhody, kterých se jim ze strany státu dostávalo. Mnohým z nich se ovšem často ani do dnešní doby nepodařilo zapustit kořeny. I proto je české pohraničí doposud v řadě ohledů neutěšeným krajem plným sociálních problémů, které pramení mimo jiné právě z frustrace a vyprahlosti regionu i tamních obyvatel.

 

Archivní dokumenty byly pro potřeby projektu redakčně kráceny. Pro jejich autentičnost jsou v nich však zachovány stylistické i gramatické chyby a překlepy. Z důvodu citlivosti některých informací byla aktérům změněna jména.

 

*****

 

The Aft of Settling is a follow-up to the project entitled The Aft of Killing (2012), although the work on the series commenced asearly as in 2011. It draws on archival materials from a dossier named "Settling Committee" kept at the State District Archive in thetown of Tachov. In their major paft, the documents are composed of the communications between the Committee concerned andthe people who came to settle the Stříbro district in 1950s. These materials provide an authentic documentation of the nature ofthe recruitment campaign targeted at future settlers and the subsequent living conditions of these settling families in the bleakborder region. Unlike the socialist propaganda of the times, it reveals to which extent the facts were manipulated and how theunsatisfied settlers were prevented from leaving the region.

bottom of page