top of page

Umění zabíjet / The Art of Killing

 

Umění zabíjet je sérií 25 fotografií, které jsou rekonstrukcí vybraných masakrů německého civilního obyvatelstva v Česku v roce 1945. Autorkou kostýmů je Jana Edrová.

První květnové dny 1945 přinesly okupovanému českému území vytouženou svobodu. Nadvláda nacistické Třetí říše skončila, a ačkoliv se zdálo, že kapitulací Německa bude násilnostem na civilním obyvatelstvu učiněna přítrž, realita byla jiná. Zejména mezi koncem války a Postupimskou dohodou, která podmínky vysídlení Němců z českého pohraničí upravovala, byly zejména na základě kolektivní viny zavražděny tisíce německých civilistů – včetně těch, kteří se podíleli na protinacistickém odboji, cizinců nebo Židů. Strůjci brutálních činů byli často příslušníci Revolučních gard (někdy parodicky nazývaných Rabovací gardy), orgánů, které se začaly formovat po květnovém povstání z řad partyzánů a dobrovolníků. Ty byly následně vysílány do pohraničí, aby tuto oblast mocensky zajistily. Jejich působení provázela celá řada stížností na jejich neukázněnost, brutální činy na německých civilistech nebo rabování majetku. Obdobně jednali i někteří členové Rudé armády a obnovované československé armády.
Na krutých exekucích se však nepodílely jen ozbrojené složky, ale také řadoví čeští občané, kteří se za učiněná příkoří chtěli pomstít. Ti, kteří byli za válečné zločiny zodpovědní, ale často v prvních poválečných dnech zmizeli do Německa. Po vypuknutí vlny masových zabíjení (počet obětí je odhadován až na 30.000) dalších několik tisíc Němců spáchalo zejména z obavy z nadcházejících událostí sebevraždu.
Ti, kteří tyto události přežili, a nebyli odsunuti, pak mnohdy vedle vrahů svých blízkých prožili zbytek života, bez možnosti dojít spravedlivého procesu. Hovořit o těchto zločinech nebylo dovoleno. A ani v dnešní době řada z nás o správnosti poválečného jednání našich předků nepochybuje. „Vypálili nám Lidice, tak dostali, co jim patřilo a basta!“

 

*****

 

The Art of Killing is a series of twenty-five photographs re-enacting selected massacres of German civilians in the Czech lands in 1945. Costumes were made by Jana Edrová.

The first days in May 1945 brought the desired freedom to the occupied Czech lands. The suppression by the Nazi Third Reich was over, and although it seemed that the capitulation of Germany would put an end to the thoughtless violence against civilians, the reality was different. Especially after the end of the war and before the Potsdam Agreement that laid down the conditions regarding the expatriation of the Germans from the Czech borderland, thousands of German civilians were killed as a result of collective guilt – including those who participated in the anti-Nazi resistance, foreigners or Jews. The instigators of these brutal acts were often members of Revolutionary Guards (sometimes nicknamed the Looting Guards), units recruited after the Prague Uprising from partisans and volunteers. These units were subsequently sent to the borderland areas to control the situation from the position of power. Numerous complaints were raised in relation to their unruly behaviour, brutal violence against civilians or looting of property. Similar conduct was adopted by some of the members the Red Army and the reconstituted Czechoslovak Army.
Cruel executions were not only carried out by armed units, but also by common Czech civilians who wanted to retaliate for the injustice that had been done. However, most of those responsible for war crimes left to Germany during the first days after the war. After the outbreak of mass killings (the number of victims is estimated at up to 30,000) dozens of thousands of Germans committed suicide because they were afraid of the forthcoming events.
The survivors of this fury who had not been expelled from the country often spent the rest of their lives living side by side with those who murdered their relatives without the chance to get a fair trial. It was forbidden to speak about these crimes. And even today, many of us do not doubt the legitimacy of our ancestors’ acts committed after the war. “They burnt down the village of Lidice, and so they got what they deserved. And there is no question about that!”

Orlické Hory
Orlické Hory

26. květen 1945 / 26 May 1945 vražda jedenadvacetileté učitelky mateřské školky Anny Pautsch bitím a oběšením / Anna Pautsch, a twenty-one year old kindergarten teacher, was beaten and hung

press to zoom
Buková hora
Buková hora

1. červenec 1945 / 1 July 1945 postřílení a ubití přibližně 21 zejména starších osob včetně pěti dětí / about twenty-one mostly elderly persons including five children were shot and beaten to death

press to zoom
Postoloprty
Postoloprty

květen – červen 1945 / May – June 1945 v prostorách postoloprtských kasárna a jejich okolí bylo zastřeleno nebo ubito několik set osob, doposud se podařilo identifikovat 763 obětí / Several hundred people were shot and beaten to death in the Postoloprty barracks and their vicinity. 763 victims have so far been identified.

press to zoom
Postoloprty
Postoloprty

květen 1945 / May 1945 mezi několika sty zavražděnými v prostorách a okolí postoloprtských kasárna bylo i několik nezletilých chlapců / Hundreds of victims killed in the Postoloprty barracks and in their vicinity included several underage boys

press to zoom
Králíky
Králíky

22. květen 1945 / 22 May 1945 bití Erharda Wagnera naplocho čepelemi šavlí ve sklepě budovy dnešního muzea / Erhard Wagner was beaten up with the flat sides of sabre blades in the basement of the building of the present museum

press to zoom
Praha Bořislavka
Praha Bořislavka

9. květen 1945 / 9 May 1945 postřílení asi 41 osob u Biografu Bořislavka / approximately forty-one persons were shot near Bořislavka cinema

press to zoom
Vráž u Berouna
Vráž u Berouna

8. květen 1945 / 8 May 1945 masakr 19 loděnických a vrážských občanů ve věku 19 až 65 let / Massacre of nineteen citizens of Loděnice and Vráž between the age of nineteen and sixty-five

press to zoom
Žatec
Žatec

červen 1945 / June 1945 hledání ukrytých šperků a znásilňování žen a dětí v žateckých kasárna / search for hidden jewellery and a mass rape of women and children in Žatec barracks

press to zoom
Tušť
Tušť

24. květen 1945 / 24 May 1945 střelba do pánve Olgy Vlčkové následovala po popravě 12 mužů a jedné další ženy / Olga Vlčková shot in her pelvis after the execution of twelve men and one woman

press to zoom
Švédské šance
Švédské šance

noc z 18. na 19. června 1945 / 18 - 19 June 1945 z transportu karpatských Němců bylo vybráno a následně postříleno asi 71 mužů, 120 žen a 74 dětí / approximately 71 men, 120 women and 74 children were selected from a transport of Carpathian Germans, and shot

press to zoom
Praha
Praha

květen 1945 / May 1945 lidská pochodeň / human torch

press to zoom
Praha Bio Vesna
Praha Bio Vesna

červen 1945 / June 1945 trýznění německých mužů v kině Vesna nepřežilo několik desítek osob, vězni byli nuceni mučit se navzájem / Several dozens of victims tormented to death in the Vesna cinema, prisoners were forced to torture and kill each other

press to zoom
Horní Lipka
Horní Lipka

léto 1945 / summer 1945 týrání Marie Neutzler, na jehož následky o několik měsíců později zemřela v nemocnici v Červené Vodě / Abuse of Marie Neutzler, as a result of which she died four months later in a hospital in Červená Voda

press to zoom
Kralicko
Kralicko

květen 1945 / May 1945 rabování Revolučních gard v domě neznámého zavražděného muže / Revolutionary guards looting a house of an unknown murdered man

press to zoom
Brněnský pochod smrti
Brněnský pochod smrti

30. a 31. květen 1945 během a následkem odsunu německých práce neschopných obyvatel Brna na rakouské hranice za střelby do týla, bití, vysílení a následné nemoci zemřelo nejméně 1700 lidí (včetně obětí na rakouské straně hranic) Brno death march: A member of the Revolutionary Guards stepping on a German baby - During and as a consequence of a deportation of Germans who were unable to work at least one thousand and seven hundred people died (including victims on the Austrian side of the border).

press to zoom
Brněnský pochod smrti
Brněnský pochod smrti

31. květen 1945 příslušník ozbrojených sil šlape na německé nemluvně

press to zoom
Domažlice
Domažlice

červen 1945 / June 1945 poprava asi 120 osob v blízkosti domažlického nádraží, těla byla posléze zahrabána na skládce popela / Execution of approx. 120 persons in the vicinity of the Domažlice train station, the bodies were subsequently buried in an ash dump

press to zoom
Ostrava - Tábor Hanke
Ostrava - Tábor Hanke

květen – červen 1945 / May – June 1945 zatloukání hřebů pod nehty a další mučení zajištěných osob, zemřelo asi 231 osob / Nails were driven under the fingernails of the captured persons who also suffered other torture, approximately 231 people died

press to zoom
Mirošov u Rokycan
Mirošov u Rokycan

léto 1945 / summer 1945 masový hrob několika desítek mučených válečných zajatců v zámecké zahradě / Mass grave of several dozen tortured war prisoners in a castle park

press to zoom
Lanškroun
Lanškroun

17. květen 1945 / 17 May 1945 jeden z německých mužů, kteří byli po mučení pověšeni na veřejná osvětlení, během 17. a 18. května bylo prokazatelně usmrceno nejméně 27 osob / One of the Germans who were hung on street lamps after being tortured; at least twenty-seven persons were killed, as documented, from 17 to 18 May

press to zoom
Lanškroun
Lanškroun

17. květen 1945 / 17 May 1945 mučení a následná poprava německých občanů v požární nádrži protivzdušné obrany na městském náměstí / Torture and subsequent execution of German citizens in an air defence fire tank on the town square

press to zoom
Bukov
Bukov

11. červen 1945 / 11 June 1945 sebevražda manželů Karla a Markéty Kutscherových ve věku kolem 80. let ve svém bytě / Karel and Markéta Kutscher of about eighty years of age committed suicide in their apartment

press to zoom
Bukov
Bukov

1949 mladá rodina dosídlenců v bytě Kutscherových / A young family of new settlers in the Kutschers’ apartment

press to zoom
Budínka u Dobronína
Budínka u Dobronína

19. květen 1945 / 19 May 1945 ubití až 17 německých osob na louce u Dobronína za použití lopat a dalšího nářadí / Up to 17 Germans were beaten to death in a field near Dobronín using shovels and other tools

press to zoom
Králíky
Králíky

10. květen 1945 / 10 May 1945 sebevražda Emmy Poppeové po tom, co zastřelila své dvě děti / Emma Pope committed suicide after having shot her two children

press to zoom
bottom of page