top of page

Lilie / The Lilies

 

Lilie jsou sérií více než 150 černobílých statických portrétů hidžer a jiných trans žen žijících na rozličných místech Dillí, které vznikají od roku 2012.

 

Hidžry jsou svébytnou skupinou indické společnosti a vyznačují se vlastními normami nebo striktně hierarchizovaným vnitrokomunitním systémem. Často jsou označovány jako třetí pohlaví nebo osoby, které nejsou ani mužem, ani ženou, případně jako eunuši nebo kastráti. Zjednodušeně řečeno se jedná o biologické muže, kteří oblékají ženské oblečení a touží po odstranění svých genitálií, jelikož se cítí jako členové opačného pohlaví. Hidžry věří, že po kastraci dojde k propojení s jednou z indických bohyň (nejčastěji Bedhradž Mátá) a ony tak získají magickou moc, nakloní si její přízeň. V našem kontextu bychom je patrně označili za transsexuální nebo transgender osoby, ale v Indii se pojem hidžra vyznačuje kumulací dalších sociokulturních a religiózních významů.

Samy hidžry kladou základní kámen své vlastní historie již do známého indického eposu Rámájana, tedy do doby před téměř třemi tisíci let. Asi nejsilnější pozice dosáhly za dynastie Mughalů, která ovládla indický subkontitent v letech 1526-1858. Tehdy zastávaly výsadní pozice – například u mughalských soudů, jako poradci vládců nebo jako ochránci královských harémů a paláců. Věřilo se, že pro absenci sexuální touhy jsou vhodnými osobami pro vykonávání těch z nejzodpovědnějších povolání.

Jejich situace se rapidně změnila za britského kolonialismu. Společně s dalšími skupinami byly označeny za kriminální skupiny obyvatel a dostaly se tak do středu zájmu policie a úřadů. Tradičně se hidžry živily (a některé dodnes živí) žehnáním novomanželům, nově narozeným dětem nebo běžným obyvatelům v různých každodenních situacích. Většina obyvatel Indie věří v jejich magickou moc, a proto se při důležitých rituálech životního cyklu snaží hidžry usmiřovat, nejčastěji finančními prostředky, výměnou za jejich kladnou sudbu. V posledních desetiletích ale dochází k ústupu od této tradiční profese a většina hidžer se tak dnes živí prostitucí nebo žebrotou, které jsou v Indii nelegální.

Tato výrazná změna měla také fatální dopad na jejich společenské postavení. Přestože se obecně deklaruje, že hidžry se těší poměrně velkému respektu svého okolí, jsou velmi častým terčem verbálních i fyzických útoků, diskriminace, znásilnění nebo obtěžování jak ze strany běžných obyvatel, tak také státních úředníků (včetně policie). Neustále proto balancují na hraně zákona a pro svou odlišnou pohlavní identitu jsou často zavržené vlastní rodinou. Snaží se proto najít útočiště a porozumění v poměrně silné základně svých souputnic, zejména pak své guru, která bude nad svými dcerami (čelas) držet ochrannou ruku a poskytne jim možnost pracovat na vlastním území města striktně rozděleného mezi různé hidžerské komunity.

 

*****

 

Lilies are a series of more than 150 black and white portrait of Hijras and other trans women living in various places in Delhi. These photographs have been shot since 2012.

Hijras are a peculiar group of Indian society, distinguished by their own norms or highly hierarchized intra-community system. In India, they are considered a third gender, or person neither a male nor a female, or as eunuchs/neuters. Put simply, they are people born with male sexual characteristics who feel like females. Most of them wish to have their genitalia removed because they consider themselves of the opposite gender. Hijras believe that they will connect with one of the Indian goddesses (most often Bedhraj Mata), acquire magical power, and be in her favor after this procedure. In our context, we would consider them transsexuals or transgender; in India, the term hijra also cumulates other religious and sociocultural meanings.

 

Hijras themselves track their historical origins back to the famous Ramayana, more than 3000 years old Indian epos. They had the strongest or most influential position during the rule of the Mughal dynasty between 1526 – 1858, when they hold the most privileged positions: at the Mughal trials, as the advisors to the sovereigns, or protectors of royal harems and palaces. Due to their absence of sexual desire, they were believed to be the suitable persons to hold such responsible occupations.

 

Their situation changed rapidly during British colonialism. They were branded criminals, together with other groups, and they have been in the center of attention of the police and authorities. Traditionally, Hijras have been making a living out of (and some still do) blessing the newlyweds, newborn children, or ordinary people in their everyday life situations. Most of the Indian population believes in their magical power and tries to appease them during important rituals by financial means in exchange for their blessing. In the last decades, this traditional profession has declined, and many Hijras make their living by prostitution or begging, which is illegal in India.

 

This profound change had a fatal impact on their social status. Although it is generally declared that Hijras enjoy the respect of their surroundings, they are often targets of verbal and physical attacks, discrimination, harassment, and assaults, from the general population and public servants (including the police). They often find themselves in the legal grey areas and are rejected by their own family for their sexual identity. That drives them to seek refuge and understanding in a rather tight-knit community of people sharing the same destiny, and their guru, who would protect her daughters (chelas) and would give them the possibility to work in an area of the city, strictly divided between different Hijra communities.

bottom of page